Make your own free website on Tripod.com

 

firyaad

rhao tuma ta salaamat hma yahI firyaad krto hOM

ApnaI naakama hsart sao tumhoM Aja,ad krto hOM

naa inaklaogaMo kBaI AaKaoM sao AasaUM hO yao vaada

yao torI dI Amaanat hO ijasao Aabaad krto hOM

jauba,a po naama Aayao tora tao yao ja,ana ja,ayao

Kuda ka naama laokr hma sanama kao yaad krto hOM