Make your own free website on Tripod.com

 

      idvaanagaI 

 

idla khta hO saba BaUlaa dUM ek nayaa irSta jaaoDUM

vahSt imaTa dUM saarI yao dIvaanaapna BaI CaooDUM

pr kaSa kao[  samaJao yao [tnaa nahIM AasaaM

rahoM jaao #aud hOM KIcaIM rahoM vaao kOsao maaooDUM

vaado jaao kr saka naa vaadoM vaao kOsao taooDUM

damana jaao naa qaa pkDa damana vaao kOsao CaooDUM

tora dd- basa hO baakI tora gama hO maora saaqaI

gar vaao BaI maO imaTa dUM yao irSta maO iksasao jaaooDUM