Make your own free website on Tripod.com

caaht

jaao tumhoM caaMd kho JaUza hMO

caaMd mao daga najar Aato hOM

mauJasao pUCao ko tuma idKto hao kOsao

tuJamao Bagavaana najar Aato hOM

tumakao caahoM BaI tao caahoM kOsao

JtnaI ihmmat nahI kr pato hOM

Par [tnaa dao AiVkar hmaoM

tumakao basa pUjanaa hI caahto hOM

torI tsavaIr basaI hO mana mao

Aba nahI  maindr hma jaato hOM

tora Aba Jntjaar @yaao kr hao

tuJakao Kyaalaao ko pasa pato hOM